Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální službyKlienti PS Prachovice si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování a dodržování soc. služeb. Podání stížnosti nesmí být na újmu toho, kdo ji udal ani tomu, v jehož zájmu byla podána. Za tímto účelem se vypracovává veřejná metodika a pravidla, se kterými jsou seznámeni uživatelé i pracovníci PS.
 

Metodika a pravidla pro podání a vyřízení stížností

1.) Právo stížnosti – klient má právo si stěžovat, ve prospěch klienta má právo si stěžovat jeho rodinný příslušník.

2.) Co je stížnost – za stížnost je považováno sdělení o porušení způsobu poskytovaných služeb nebo nedodržení poskytované služby, kdy klient očekává prověření a odpověď. Podměty a připomínky se projednávají v běžné komunikaci. Anonymní stížnosti se vyřizují na provozních schůzích, kterých se účastní klienti PS. Anonymní stížnosti se evidují.

3.) Přijímání stížností – stížnosti přijímá vedení PS denně 13:00 – 14:00 hod. v kanceláři PS Chrudimská 20, 538 04 Prachovice v písemné nebo ústní formě. Stížnosti je oprávněna přijmout i službu konající pečovatelka. V kanceláři PS jsou přijímány také stížnosti a připomínky na dovoz stravy. Stížnosti a připomínky na samotnou stravu přijímají pracovnice PS a předávají zhotoviteli stravy. Klienti PS mohou k vyjádření připomínek a podání stížnosti též využívat anonymní schránku, která je umístněna na boku budovy Domu s pečovatelskou službou. Tuto schránku vybírá vedení PS každý týden. V případě ústního podání sepíše vedoucí zápis z jednání a klient stížnost podepíše. Pokud klient odmítá podpis je uvedena poznámka – odmítnutí podpisu.

4.) Zápis jednání se stěžovatelem – zápis musí obsahovat:

a) datum
b) jména přítomných
c) jasné vyjádření stěžovatele
d) co stěžovatel očekává
e) datum nebo kde a jak bude stížnost řešena
f)  podpis klienta nebo jeho zástupce

5.) Vyřizování stížnosti – stížnosti se vyřizují písemně, bezpečně a efektivně do 28 dnů od podání. Klient nebo jeho zástupce je předem seznámen s formou odpovědi a postupem řešení stížnosti.

6.) Vedoucí PS – zjistí a prověří všechny skutečnosti a okolnosti předmětného podání. Použije dokumentaci, dotazování a potřebné materiály k zjištění pravdy. V závěru vedoucí rozhodne, zda podaná stížnost byla oprávněná, částečně oprávněná nebo neoprávněná. V případě, že se jedná o stížnost oprávněnou, zajistí přijetí nápravných opatření. S výsledky opatření seznámí stěžovatele a to nejlépe ústním pojednáním a písemným vyjádřením. Zápis obsahuje poučení o možnosti odvolání.

7.) Právo odvolání a ověření – klient má právo na odvolání a prověření své stížnosti do 15 dnů v případě své nespokojenosti u nadřízených nebo nezávislých orgánů.

    Obec Prachovice                                          Kancelář  veřejného ochránce práv
    Chrudimská 50,  538 04 Prachovice               Údolní 39 , 602 Brno
    tel. 469 660 882, 469 660 881                      tel. 542 542 555       

8.) Evidence stížnosti – stížnosti a potřebné dokumenty šetření se evidují a zakládají pod pořadovým číslem. Stížnosti se hodnotí jako oprávněné, částečně oprávněné nebo neoprávněné.