Útržky z kronik

 První zmínky o obci, jak je zpracoval v pamětní knize obce Prachovice kronikář Vincenc Kubata

Průmysl

Vápno se v Prachovicích pálilo odedávna. Když byl stavěn hrad Lichnice, pálilo se již ze zdejšího vápence v primitivních pecích vápno a z obydlí skalníků, lámajících kámen vznikla později naše obec. Do roku 1860 se vápenec lámal prachem a pálil v otevřených pecích dřívím. Roku 1864 postavil v Prachovicích Josef Klimpl kruhovou vápenku a roku 1873 několik podílníků postavilo novou vápenku cylindrovou. Podle zápisu z roku 1924 tuto vápenku vlastnila firma Josef Musil a syn.
    Z lomu náležejícímu heřmanoměsteckému velkostatkáři Kinskému vedla košíková lanová dráha na nádraží do Závratce, postavená roku 1881 rakouskou společností pro místní dráhy a předána roku 1891 firmě D. Berl v Praze, která dostala lom do dlouholetého nájmu.

Škola

    Do roku 1865 navštěvovaly děti z Prachovic školu ve Vápenném Podole. Povolení ke zřízení školy v Prachovicích od konsistoře královéhradeckého došlo roku 1863. Než byla postavena školní budova, vyučovalo se v najaté světnici v chalupě č. p. 31. Roku 1881 bylo na původní přízemní budově nové školy vystavěno další patro. Školní zahrada byla zřízena před školou roku 1873 a později v roce 1906 rozšířena za školu.
   Prvním učitelem a správcem školy byl Jan Erben, který zde působil od roku 1864 do roku 1872. Po něm nastoupil Ad. Musil (do roku 1905), Václav Pilař (do roku 1922) a po něm Vincenc Kubata (toho času kronikář obce).
    Prvně zaznamenaný počet žáků je z roku 1876 – 130 žáků. Od té doby počet žactva klesal (rok 1924 – 1925, 96 žáků). Úbytek se dal vysvětlit tím, že dříve žáci celou školní docházku navštěvovali školu domácí, ale v posledních letech až třicet nejstarších žáků začalo chodit do školy měšťanské v Heřmanově Městci. Zajímavé je, že od roku 1884 až do roku 1905 měli chlapci převahu nad děvčaty a od roku 1906 se poměr obrátil.

Prachovice – První světová válka

   V roce 1914 bylo mnoho občanů obce povoláno k vojsku. V pamětní knize obce Prachovice kronikář Vincenc Kubata uvádí jmenovitě ty, kteří byli odvedeni. My však uvádíme pro názornost pouze počty občanů: v roce 1914 – 65 občanů obce
1915 – 28 občanů obce
1916 – 26 občanů obce
 1917 –  8 občanů obce.
   Během války probíhaly v obci sbírky pro vojsko. Potřebný byl oděv, rohačky, ostružinové listí jako náhražka čaje, papírové vložky do bot a papírové podrážky. Rekvírováno bylo obilí, mouka, brambory, dobytek, koně. Ceny rychle stoupaly a byl jich nedostatek. Úřady chtěly zabránit lichvě, a proto stanovily maximální ceny. Tyto ceny však nebyly dodržovány. Prodávalo se „pod rukou“ a velmi draho. Chudí lidé si potraviny nemohli koupit a rozmáhal se směnný obchod. V srpnu 1915 byly zavedeny chlebové lístky. Například jedna osoba si mohla na týden na jeden chlebový lístek koupit 1,4 kg mouky nebo 1,96 chleba.
   V letech 1917 až 1918 byly ceny velmi vysoké a chudí lidé strádali. Papírových peněz byl sice nadbytek, protože rakouskouherská banka jich denně tiskla za 70 milionů, ale tím pouze rostly ceny. Rolníci museli povinně odevzdávat obilí, brambory, seno a slámu, nehledě na to, že úroda v obci byla malá. Objevil se i nedostatek uhlí, a proto bylo ve škole zastaveno vyučování. 28. října 1918 ve čtyři hodiny odpoledne přišla do obce Prachovice telegrafická zpráva o prohlášení samostatnosti českého státu. Na veřejných budovách a domech byly vyvěšeny národní prapory. V obci jich bylo vyvěšeno celkem třináct.
   1. listopadu 1918 byl v obci Prachovice uspořádán průvod, při němž byly spáleny obrazy Karla a Františka Josefa, rakouských císařů.
   Na památku padlým vojákům byl v obci 15. srpna 1924 slavnostně odhalen „Pomník padlým“. Byl umístněn na školní zahradě proti hostinci U holubů. Pomník byl zhotoven z místního kamene a na desku napsána jména padlých. Na vrcholu pomníku je umístěn dřímající lev. Peníze na stavbu pomníku byly získány z výnosů divadelních představení.

 Zajímavé události v obci od roku 1919 (pamětní kniha obce)

2.3. 1919 – Kolkování bankovek proběhlo pro občany z Prachovic v záložně v Heřmanově Městci. Za předložené bankovky občané obdrželi polovinu okolkovaných. Druhá polovina byla státem zadržena. Toto opatření mělo posílit hodnotu peněz, která byla válkou znehodnocena.

25.3. 1919 – konzum v Prachovicích - Tento den bylo v Prachovicích založeno „Konzumní a úsporné družstvo“. Obchod a skladiště byly zřízeny v místním hostinci U Holubů. Zásoby zboží byly dobré, ceny přiměřené a občané založení konzumu přivítali.

20.4. 1919 – „lípa svobody“ - V tento den byla na památku osvobození českého národa pořádána v obci slavnost. Uspořádal ji místní spolek Sokola a před obecním domem byla uprostřed návsi zasazena lípa, jako symbol svobody (dnes prostranství před poštou).

25.5. 1919 – založení Sokola v obci - 2. 4. 1919 se konal v hostinci U Holubů tělocvičný večer. Vystoupení nacvičovala místní mládež 25. 5. 1919 v témže hostinci na valné hromadě ustanoven místní spolek Sokola. První veřejné vystoupení se konalo 28. září 1919. Přítomni byli i členové z okolních jednot.

2.7. 1919 – obecní volby - Převahu získala strana sociálně demokratická, jejímiž členy byli dělníci a řemeslníci.

28.10. 1919 – Tento den bylo v sále v hostinci U Holubů oslaveno první výročí prohlášení samostatnosti.

1919 - První automobil v obci - V roce 1919 si v obci Prachovice továrník J.Musil koupil první osobní automobil, který stál čtyřicet tisíc korun českých, Tato událost způsobila v obci a jejím okolí velké vzrušení. Druhý osobní automobil si v roce 1927 koupil řídící učitel V. Kubata. Automobil PRAGA PICCOLO stál 36 tisíc Kč a pocházel z Česko-moravské továrny Kolen a Daněk v Praze. Tentýž rok se v obci objevil první motocykl s přívěsným vozíkem. Koupil si jej učitel A. Prachař. Motocykl byl starší a stál 10 tisíc Kč.

14.3. 1920 – dělnická tělocvičná jednota - První veřejné cvičení - 22.3. 1920.

Duben 1920 - Z ruského zajetí se vrátil V. Kubata, místní učitel.

18.4. 1920 – volby do poslanecké sněmovny

25.4. 1920 – volby do sněmu - Výše uvedené volby se konaly v místní škole.

10.6. 1920 – první osobní vlak v obci - Tento den vyjel z Prachovnic první osobní vlak. Stalo se tak po osmnácti letech usilovných jednání.

Listopad 1920 – lidová knihovna - Podle zákona musela být v každé obci zřízena veřejná lidová knihovna. Hospodářská beseda darovala asi 100 knih, které posloužily jako základ nové knihovny. Dále pak knihovna doplněna dalšími spisy a od podzimu 1921 se začaly půjčovat knihy.

16.2. 1921 – sčítání lidu - Stav obyvatel v obci je 734 osob (o 112 osob méně než před válkou)

3.11. 1921 – lidová škola hospodářská - Slavnostně zahájeno vyučování v lidové hospodářské škole, která byla zřízena ve školní budově obce.

1922 – nová četnická stanice - Stanice byla zřízena ve statku č. 26 a v domku č. 9. V obci se o pořádek starali tři muži.

Léto 1927 - Na pasekách se urodilo hodně malin a ostružin. Pro zdejší občany se toto stalo nezanedbatelnou formou výdělku.

Stavba sokolovny:

25. srpna 1928 – slavnostně položen základní kámen
28. června 1929 – slavnostní otevření
1. března 1930 – zřízení biografu

8.5. 1931 – volba starosty a obecní volby - Starostou zvolen pan František Motyčka, místostarostou pan Karel Brošta.

22.5. 1931 – krupobití v obci - V obci padaly kroupy vážící 3 až 4 dkg a způsobily velké škody na majetku obyvatel.

16.5. 1937 – hasičský sbor: Tento den byla při slavnosti místnímu hasičskému sboru odevzdána motorová stříkačka, která nahradila doposud používanou malou ruční čtyřkolovou stříkačku.

 Prachovice: rok 1938 - 1945

20. – 21.5. 1938 -  proběhla částečná mobilizace.

23.9. 1938 byl v Chebu při obraně hranic zastřelen prachovický rodák, vrchní respicient, Václav Čep.

15.3. 1939 byly v obci Prachovice vylepovány vyhlášky oznamující obsazování Čech a Moravy říšskou armádou. Bylo nařízeno odevzdání zbraní a třaskavin, zastaveno volné vybírání vkladů u peněžních ústavů, zakázán nákup zboží do zásoby.

Následující údaje, které pocházejí z obecní kroniky, byly zapsány zpětně. Kronika byla založena 1. 1. 1959. Zápisy od roku 1939 do roku 1959 se prováděly na základě vyprávění některých občanů a podle zpráv z archívu ONV. Kroniky za protektorátu se odevzdávaly na ONV, a proto nemohly být prováděny zápisy.

Partyzáni v naší obci

Po prozrazení partyzánů u Lipovce se někteří přestěhovali do Prachovic. V naší obci se zdržovali od ledna do dubna 1945. Asi patnáct partyzánů bylo ukryto ve stodole pana Seckého. Zbraně byly uloženy pod podlahou v sokolovně. Komisař partyzánů S. Tůma a sovětská radistka Máša se ukrývali u pana Bohumila Kříže. Partyzánům pomáhalo i několik občanů z naší obce. Munice pro partyzány byla získávána ve zdejších lomech. V lednu 1945 byl v obci vytvořen 1. ilegální národní výbor. Předsedou byl zvolen František Bursa a činnost tohoto NV trvala asi do července 1945.

Němci v obci

24. ledna 1945, čtyři hodiny ráno – Němci obsadili obce Prachovice a Skoranov. Občané byli svoláni za bubnování místního policajta. Došlo k vyslýchání a týrání a někteří byli sebráni a uvězněni.

Lomy v okupaci

V době okupace správu nad zdejšími lomy převzaly „Královodvorské cementárny“. Z lomu se stal důležitý vojenský podnik.

Životní úroveň v obci za okupace

V době okupace byla životní úroveň v obci velmi nízká. Výdělky byly malé a v roce 1943 došlo k uzavření lomu a k propouštění. Část úrody se musela odevzdávat Němcům. Potraviny byly na příděl. V obci se svítilo svíčkami a petrolejovými lampami. Dřevo z lesů bylo odevzdáno Němcům a uhlí na topení se nedostávalo.

 • Starostou obce v letech 1939 až 1945 byl František Motyčka.
 • 1945 – osvobození - 7. května 1945 projíždí naší obcí Rudá armáda.

Informace o obci od roku 1945 do současnosti 

1946 - elektrifikace obce - Ke konci roku 1946 se začalo v obci pracovat na elektrifikaci obce. Kabel byl veden v zemi z Vápenného Podola. 31. 10. 1947 se poprvé světlo rozsvítilo v hospodě U Holubů, dále pak bylo zřízeno pět veřejných světel. Na oslavu této události byla uspořádána taneční zábava.

1947 – Na kopečku za sokolovnou byly postaveny čtyři nové domy – zvané rakouské.

1950 – žně v obci - Poslední žně v obci, kdy samostatní rolníci sklízeli individuálně. Žně byly ukončeny 25. srpna.

1951 - 30. ledna se konala veřejná schůze, na které byl ustanoven přípravný výbor nového JZD v obci, za účasti 36 občanů. V obci bylo obhospodařováno 20 hektarů orné půdy a 10 hektarů luk. Stav dobytka ke 2. 5. 1951, který členové vlastnili, činil celkem 17 kusů (7 krav, 5 jalovic, 2 býčci, 3 telata).

1953 - V tomto roce nastává rozvoj obce – stavba rodinných domků a tehdy nového sídliště. Zrušen lístkový systém na potraviny. Provedena měnová reforma 1:50. Stanoveny nové ceny potravin a průmyslového zboží.

1955

 • První televizor vlastnil pan St. Pešek, celkem v obci 4 televizory a 4 automobily.
 • SVAZARM – založení organizace.
 • Sportovní stadion – od 25.11. 1955 se buduje v obci nový stadion.

1956 - SVAZARM má 150 členů, založen motoristický kroužek, který pořádal Prachovické šlapačky. Byl sestaven i střelecký klub, který měl bohatou činnost.

1957 – požár v obci - Koncem září tohoto roku shořela stodola JZD v ulici proti sokolovně. Byla v ní uložena sláma ze třinácti hektarů.

3. září 1957 - Nová škola v obci -  byla otevřena nová školní budova, která měla hodnotu 4,5 milionu korun. Bylo zde umístněno 13 učeben. Stará školní budova zbourána v červenci 1957.

1958

 • V obci 59 televizorů a 12 osobních automobilů.
 • 31. 3. 1958 otevřena lidová knihovna – 601 svazků
 • Ve starém lomu pod novou školou bylo vybudováno osvětlené kluziště.

1959 - Na jaře roku 1959 byla dokončena nová mateřská škola se dvěma třídami.

1960 - Započata stavba nové autobusové čekárny proti hospodě a o rok později dána do provozu.

1961 - 14.8. 1961 v odpoledních hodinách byl v obci připraven žňový kombajn zn. ŽM 300 sklízet obilí.

1964 - Koncem června byl dán do provozu skupinový vodovod. Obyvatelé sídliště na něj čekali více než 10 let. Vodovod Seč – Prachovice – Heřmanův Městec.

12.7. 1964 slavnostně otevřen sportovní stadion. Odpoledne se konal fotbalový zápas. Zúčastnil se ho a v bráně chytal František Plánička. V atletických závodech vystoupili žáci místní ZDŠ. V rámci oslav provedli parašutisté seskok přímo na plochu stadionu.

1965 - V lednu převzal Státní statek v Heřmanově Městci JZD Prachovice. Přestavba hostince U Holubů.

1966 - Založen zbor pro občanské záležitosti. První vítání občánků do života se konalo 24.4. ve škole.

1967 - Obec Prachovice se rozrůstala a pro lepší orientaci byly nově označeny ulice: „Zahradní, U Sokolovny, Chrudimská, Dlouhá, Školní, Nádražní, Tovární, U Potoka, Ke Stadionu“.

1968 - Zahájena výstavba benzinového čerpadla - do provozu dáno 27.6. 1969.

1969 - Založeno Družstvo pro výstavbu monolitických rodinných domků. Výstavba zahájena v červenci. První obyvatelé se stěhovali v roce 1972.

1971 - V březnu započata přestavba sokolovny. Ke slavnostnímu otevření došlo 9. května 1975. Kulturní dům dostal jméno Cementář.

1972 - Po několikaleté přestávce se oslavy 1. máje vrátily zpět do obce. Do roku 1988 se každoročně konal prvomájový průvod obcí. V rámci květnových oslav byl 9. 5. položen věnec k pomníku padlých.

1975 - Postavena nová silnice z Prachovic do Vápenného Podola, která vede přes Bučinu.

1976 - 9.5. tohoto roku projíždí naší obcí poprvé ve své historii 29. ročník cyklistického Závodu míru. Naše obec byla vyhodnocena jako druhá nejlepší z průjezdních obcí a měst. Další průjezdy tohoto závodu se uskutečnily 10.5. 1979 a 15.5. 1987.

1977 - Předány do užívání nové jesle (2. září 1977). Kapacita jeslí je 20 dětí. 6.7. 1977 velká bouře v obci, která poškodila stromy a úrodu.

1979 - Dokončena výstavba a rozšíření mateřské školy. Kapacita mateřské školy se zvýšila z 60 na 120 dětí.

1980 - Provedeno sčítání lidu, domů a bytů k 1. 11. 1980.

Údaje o naší obci:

Počet obyvatel: 1 236 (z toho 604 žen)
 Ekonomicky aktivních osob: 676 (z toho 300 žen)
Trvale obydlených domů: 190 (z toho 118 rodinných domků)
Trvale obydlených bytů: 396
Bytové domácnosti vybavené:

 • chladničkou 361
 • automatickou pračkou 52
 • jinou pračkou 258
 • osobním automobilem 181
 • barevným televizorem 13
 • černobílým televizorem 353

1981 - První taneční v Prachovicích v kulturním domě Cementář.

1982 - 28. 5. 1982 přišla po suchém jaru velká voda, která způsobila škody nejen na polích, ale i majetku občanů. Byly zaplaveny zahrady, sklepy, rodinné domky, hlavně pak řadové. Velké škody vznikly na sportovním stadionu. Ve vodní nádrži byl nános bahna až 1 metr. Započata výstavba tří rodinných domků v prostoru pod jeslemi. Požární zbrojnice: vlastní stavba zahájena 1. října, kolaudace byla provedena 17. června 1983. První výjezd k požáru se konal poslední týden v srpnu. 9. a 10.11. 1982 se konala v kulturním domě Cementář předpremiéra filmu, Jak svět přichází o básníky. Autorem knihy, která sloužila jako předloha k filmu, byl MUDr. Ladislav Pecháček, toho času závodní a obvodní lékař v Prachovicích. Po promítnutí filmu se konala beseda.

1983 - Modernizace pošty. 22.12.1983 navštívila naši obec paní Jarmila Kratochvílová (olympijská vítězka)

1984 - Oslava 100. výročí založení požárního sboru. Česká spořitelna otevírá své zastoupení v Prachovicích.

1986 - 14.5. 1986 - krupobití, které zanechalo závaly ledu tajícího několik dní. 7.6. 1986 se konala na hřišti sportovního stadionu v Prachovicích první motoristická burza na okrese Chrudim.

1988 - V únoru založen v obci klub důchodců. V kulturním domě Cementář promítány předpremiérově filmy Jak básníkům chutná život a Dobří holubi se vracejí spisovatele a scénáristy MUDr. Pecháčka.

1989 - V létě započata výstavba domu s pečovatelskou službou. Na podzim promítána předpremiéra nového filmu MUDr. Pecháčka (místní obvodní lékař) s názvem: Vážení přátelé, ano.

1990 - V listopadu proběhly komunální volby a starostou obce byl zvolen pan Miroslav Novotný.

1991 - Realizace inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domků v Zahradní ulici.

1992 - Na podzim bylo převedeno staré sídliště od OPBH do vlastnictví obce.

1993

 • Zahájení výstavby kabelové televize v obci.
 • Kolaudace Domu s pečovatelskou službou.
 • Postavena regulační stanice na plyn.
 • Zahájena plynofikace obce.
 • Od společnosti CEVA Prachovice byl odkoupen kulturní dům za 2 200 000,- Kč a sídliště Bučina za 2 765 000,- Kč.

1994 - V listopadu proběhly komunální volby a starostou byl zvolen Mgr. Jiří Ptáčník. Byl postaven dům služeb a dokončena plynofikace obce.

1995 - V dubnu proběhly opakované komunální volby z důvodu, že počet členů zastupitelstva klesl o jednu třetinu. V červnu byla taková průtrž mračen, že bylo vyplavené bahno a kamení až před budovou obecního úřadu.

1996 - Volby do parlamentu. Oprava komunikací na starém sídlišti (nový potah).

1997 - Vybudovány čtyři byty v půdních prostorách domů č. p. 147 – 148. Volby do senátu. Záplavy v obci, přetékala hráz rybníku Habřinka.

1998 - Od CEVA Prachovice zakoupena do vlastnictví obce ubytovna č. p. 238.

Za uvedené informace čerpané z kronik obce, vděčíme obětavé a pečlivé práci níže uvedených kronikářů:

 • Kubata Vincenc
 • Kosina Václav
 • Biška Antonín
 • Klas Rudolf
 • Vejvodová Miroslava
 • Janeček Ladislav
 • Talacková Herta
 • Slavíková Jarmila

Zpracovala Hana Zítová (současná kronikářka obce Prachovice)