Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Kaple Nanebevzetí Panny Marie v PrachovicíchVe středu obce Prachovice u hlavní silníce na Chrudim se nachází kapli Nanebevzetí Pany Marie (GPS: 49°53'37,39"N 15°37'45,11"E).
  Koncem 19.století (okolo roku 1888) se rozhodla prachovická obec a její představitelé postavit vlastním nákladem obecní mešní kapli. Kaple se v té době nacházela na okraji vesnice. Dnes již tomu tak není, obec se rozrostla a kolem kaple vyrostla zástavba domů. Po schválení stavebních plánů místodržitelstvím a biskupskou konzistoří byla stavba zadána zednickému mistru panu Syrovému z Kostelce. Obec dodala stavební materiál a za provedení stavebních prací zaplatila 2200 zlatých (kolem 400 000,-Kč). Zároveň byl objednán oltář s obrazem blahorodičky Marie a sochami svaté Anny a svatého Vojtěcha od malíře a řezbáře Antonína Suchardy z Nové Paky, jehož jméno a rodinná tradice je známa u nás i ve světě. Oltář a sochy na oltáři jsou k vidění v kapli do dnes. Od mistra Suchardy pochází také zdobená kazatelna a socha panny Marie umístěná v pravé části kaple. Kaple Nanebevzetí Panny Marie v PrachovicíchV roce 1889 byly pořízeny varhany od mistra Tučka z Kutné Hory, které i v současné době doprovází mše svaté i kulturní akce, které se v kapli pořádají. V této době byla úroveň hlavní cesty pod úrovní vchodu do kaple, kde byly dva schůdky. Postupem času se cesta zvedala a dnes je vchod půl metru pod úrovní hlavní silnice. Slavnostní vysvěcení se konalo 8.září 1891 a sloužil ho biskupský vikář František Kvěch z Přelouče za přítomnosti mnoha věřících a hostů z okolí.
   Jak šel čas, kaple ztrácela znaky novosti a zrála potřeba větších oprav. Díla se ujal po svém nástupu do Vápenopodolské farnosti p. Miloslav Bartl. Po opravách kaple se dne 30.června 1940 konalo svěcení po obnově. Kapli vysvětil pan vikář Čečetka z Přelouče spolu s dalšími kněžími z okolí. Pro velké množství účastníků proběhlo kázání venku před kaplí. Obřad byl zakončen národní hymnou. V roce 1941 byl zabaven zvon pro válečné účely.
  Při opravách v 60.letech byly do opravených oken zasazeny vitrážové výplně s obrazy svatého Josefa, svaté Máří Magdalény a svaté Kláry.
  Venkovní vzhled kaple tvoří korunní římsa, o něco níže malá vlisovaná, která odděluje rohovou řádkovou bosáž. U vitrážových oken jsou šambrány, které jsou ukončeny zdobným parapetem. Nad vchodem do kaple je půloblouk, který je součástí tympanonu. Dveře jsou nové, zachováno bylo kamenné ostění a kování dveří a starý zámek. Vstup na kůr a na zvonici je po původních schodech se starým dobovým zábradlím.
   V roce 2001-2002 provedla obec opravy místní kaple zhruba za 340 000Kč. Byla rovněž provedena oprava varhan, na kterou přispěli sbírkou občané a darem JUDr. Petr Pithart. Kaplička má nové vstupní i boční dveře, byly zrekonstruovány vitrážní okna a opravena přední část fasády a okapy. V roce 2006 byly vyměněny dřevěné žaluzie. Další nutné opravy však kapli ještě čekají. Je potřeba zhotovit nový sanační sokl a to do stávající výše, základní plochu je třeba otlouci, napenetrovat, celou plochu omítnout a přeštukovat. Dále je potřeba zhotovit nové vytažení 6 okenních šambrán a zvážení posunutí ochranných sítí od vitráží, vytažení parapetů a oplechování,oprava rohových bosáží, oprava dešťových svodů, vyspádování vstupu do kaple, pozlacení kříže, ozdob a makovice, nátěr střechy a oprava říms. Celková částka na opravy činí přibližně 460 000Kč.
  V současné době je kaple využívána pro pořádání pravidelných bohoslužeb římskokatolické církve i pro společné bohoslužby církve Československé husitskéČes. Evangelické. Dále se zde konají kulturní akce pod záštitou obce, na kterých vystupují např. žáci ze základní a mateřské školy. Tyto akce jsou navštěvovány v hojném počtu nejen místními občany. Vlastníkem kaple je obec Prachovice a není zapsána v seznamu kulturních památek.