Pečovatelská služba

Popis realizace poskytované sociální služby

Název organizace a základní údaje:

Pečovatelská služba obce Prachovice

 • adresa: Chrudimská 20, 538 04 Prachovice
 • tel.: 469 663 226
 • fax.: 469 660 883 (obec Prachovice)
 • e-mail: dps@obecprachovice.cz
 • www stránky: http://www.obecprachovice.cz
 • sídlo pečovatelské služby: Dům s pečovatelskou službou v Prachovicích
 • zřizovatel pečovatelské služby: Obec Prachovice, Chrudimská 50, 538 04

Pečovatelská služba se poskytuje na základě zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách vyhlášky č. 505/2006 Sb., která upřesňuje rozsah služeb a výši úhrad. Je poskytována v terénní formě v domácnostech klientů, včetně domácností klientů v Domě s pečovatelskou službou v Prachovicích (dále jen DPS).

Poslání

Pečovatelská služba Prachovice je terénní sociální služba, která poskytuje služby občanům na území obce.
Záměrem Pečovatelské služby Prachovice je zachovat co nejvyšší kvalitu a důstojnost života uživatelů, kteří v důsledku stáří nebo zdravotního postižení či omezení, o tyto služby požádají. Poskytované služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život uživatelů, jsou bezpečné a odborné. Tím, že poskytuje služby v jejich domácnostech, napomáhá uživatelům co nejdéle setrvat v přirozeném a známém prostředí.

Cílová skupina uživatelů

Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, které jsou odkázány na pomoc druhých, při péči o sebe a svou domácnost.
Osoby s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením, které jsou odkázány na pomoc druhých, při péči o sebe a svou domácnost.
Rodiny, kterým se narodily současně 3 a více dětí, a to do 4 let jejich věku. V těchto rodinách zajišťuje pečovatelská služba pouze chod domácnosti, ne péči o děti. Dětem můžeme zprostředkovat kontakt se společenským prostředím jen v případě, že jsou jejich rodiče v nepříznivé životní situaci.

Komu není služba určena
 • Osobám s neléčenou závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách.
 • Osobám s projevy neumožňující občanské soužití.
 • Osobám se závažným psychiatrickým znevýhodněním.
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou lékařskou péči.
 • Služba se neposkytuje při podezření z nákazy přenosnou chorobou vyžadující izolaci.
Časový rozsah služby a poskytované činnosti

Pracovní dny: 6:00 – 14:30 hodin

Pečovatelská služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízení sociálních služeb (Dům s pečovatelskou službou) tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Jednání se zájemcem o službu

Žádost o poskytování pečovatelské služby může podat občan, blízká osoba občana, ošetřující lékař nebo instituce zabývající se poskytováním sociálních nebo zdravotních služeb. Poskytování pečovatelských služeb je možné pouze s písemným souhlasem budoucího klienta.
Žádost je podávána na předepsaném formuláři, který je dostupný v Domě s pečovatelskou službou Prachovice na adrese Chrudimská 20, na obecním úřadě a na webových stránkách obce. Pracovník v sociálních službách může být nápomocen při jejím vyplňování. Na žádost Poskytovatele může být součástí žádosti zhodnocení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem (ne starší než 3 měsíce).
Žadatel odevzdá vyplněnou žádost Pečovatelské službě Prachovice nebo na obecní úřad, který ji nejdéle do 3 dnů předá Pečovatelské službě.
Sociální pracovník Pečovatelské služby Prachovice vyřídí žádost do 15 dnů. Nejprve kontaktuje zájemce o službu a domluví s ním termín sociálního šetření v domácnosti u zájemce.
Na sociálním šetření bude zmapována oblast potřeb žadatele o sociální službu, dále sociální pracovník a žadatel společně sepíší cíl a plán poskytované pečovatelské služby (individuální plán).
Šetření prováděné v domácnosti zájemce je velmi důležité z důvodu celkového posouzení zdravotního a sociální situace a následné pomoci, která nespočívá pouze v poskytnutí úkonů Pečovatelské služby, ale je mu případně nabídnuta informace nebo rada jak zajistit větší soběstačnost a tím i spokojenost zájemce zajištěním patřičných kompenzačních pomůcek, informace o dalších sociálních dávkách, zejména o „Příspěvku na péči“, v případě nevyhovujících bytových a sociálních podmínek informace o možnosti získat nájem v Domě s pečovatelskou službou a jakým způsobem žádat o umístění, v akutním případě zprostředkovat pobyt v nemocnici na doporučení lékaře, v případě osamění člověka zprostředkovat kontakt s okolím.
Na základě sociálního šetření sepíše sociální pracovník Smlouvu o poskytování sociální služby, která je uzavírána v tištěné podobě, vždy ve dvou stejnopisech (jeden výtisk smlouvy náleží uživateli a druhý poskytovateli). Smlouva obsahuje úvodní ustanovení, předmět a účel, rozsah poskytování sociální služby, místo a čas poskytování služby, výši a způsob úhrady, práva a povinnosti smluvních stran, výpovědní důvody a lhůty, závěrečná ustanovení. Smlouva bude klientovi doručena k podpisu do 15 pracovních dnů od provedeného šetření v domácnosti.
Při sociálním šetření se zakládá dokumentace uživatele, která obsahuje Smlouvu a její dodatky, žádost klienta, vyjádření lékaře, individuální plán péče a informace o průběhu poskytované péče, případně předávací protokol k předání klíčů. Výše uvedené dokumenty budou založeny v kartě klienta, která bude uložena v zamčené skříni v kanceláři poskytovatele.
Sociální pracovník poskytovatele může vyhodnotit stav klienta tak, že nedoporučí uzavřít Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby v souladu s platnými právními předpisy, pokud poskytovatel neposkytuje službu či úkony, o které zájemce žádá a nemá dostatečnou kapacitu k poskytování pečovatelské služby. Smlouva nebude uzavřena ani za podmínky, že stav žadatele nebude objektivně vyhodnocen jako podpora sociálního začlenění, nebo prevence sociálního vyloučení, že žadatel není osobou v nepříznivé sociální situaci, že si pečovatelskou službou chce nahrazovat běžně dostupné služby apod. Pokud nebude s žadatelem uzavřena smlouva z výše uvedených důvodů, budou mu poskytnuty informace o jiných službách nebo zprostředkován kontakt s nimi.
Poskytování pečovatelské služby vychází z osobních potřeb uživatelů a provozních možností Pečovatelské služby Prachovice. Uživateli jsou poskytovány úkony dle smlouvy o poskytování sociální služby a dle jeho individuálního plánu péče.

Materiálně-technické podmínky služby

V Domě s pečovatelskou službou (DPS) v Prachovicích je celkem 18 bytových jednotek. Sociální zařízení jsou v DPS dvě a jsou pro obyvatele domu sdílené. Dům se nachází v ulici Chrudimská 20.
V DPS se kromě soukromých bytů zvláštního určení nachází také zázemí Pečovatelské služby Prachovice, kterému náleží kancelář pro pracovníky v sociálních službách, kuchyň s myčkou, sociální zařízení, prádelna, sušárna na prádlo s mandlem. Pečovatelská služba pro svůj provoz využívá osobní automobil Citroen Berlingo.
Pro potřeby uživatelů je v DPS volně dostupná společenská místnost, dále mají k dispozici sportovně-relaxační místnost s masážním křeslem a s rotopedem a zahradu s posezením v altánu.

Nabídka činností Pečovatelské služby Prachovice a jejich ceník (168.79 kB)