Základní údaje

Základní údaje o Prachovickém zpravodaji

Vydává: Obec Prachovice, Chrudimská 50, 538 04  Prachovice, IČ 270733, www.obecprachovice.cz, tel.: 469660881, e-mail: podatelna.prachovice@seznam.cz
Registrováno u MK ČR E 21147.

Redakční rada:

  • Zdena Betincová
  • Dita Bořilová
  • Bohuslava Čepová
  • K. Votavová
  • Jaroslav Kyndl
  • Irena Musilová
  • Eliška Ptáčníková

Příspěvky je možno zasílat elektronicky: prachovickyzpravodaj@seznam.cz,
nebo písemně na adresu obecního úřadu:

  • Obecní úřad Prachovice
  • Chrudimská 50
  • 538 04 Prachovice

Uzávěrka příštího čísla: březen 2022